× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 00  MARIA BOODSCHAP

Info afb.

Maria Boodschap (ook Annonciatie of Annunciatie)

Feest 25 maart.

Uit het evangelie volgens Lukas:

'In de zesde maand (dat de oude Elisabeth zwanger was) werd de engel GabriŽl van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van die maagd was Maria.
Hij trad bij haar binnen en sprak:
"Verheug U, begenadigde, de Heer is met U."

Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet te betekenen had.
Maar de engel zei tot haar:
"Vrees niet Maria, want Ge hebt genade gevonden bij God. Zie, Ge zult zwanger worden en een Zoon ter wereld brengen, die Ge de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen."

Maria echter sprak tot de engel:
"Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?"

Hierop gaf de engel haar ten antwoord:
"De Heilige Geest zal over U komen en de kracht van de Allerhoogste zal U overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht, heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen, en ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk."

Nu zei Maria:
"Zie de dienstmaagd des Heren: mij geschiede naar Uw woord."

En de engel ging van haar heen.'

Verering & Cultuur
Dit verhaal is in de geschiedenis van de christenheid ontelbare keren afgebeeld. Vooral in de Renaissance, toen de cultuur steeds meer aandacht kreeg voor de menselijke kant van het evangelieverhaal, was het gegeven bij gelovigen en kunstenaars bijzonder populair.
In de katholieke traditie is van dit verhaal ook een gebed gemaakt. Het wordt naar het eerste (Latijnse!) woord het 'Angelus' genoemd:
De voorbidder zegt: 'De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.'
de overigen antwoorden met: 'En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.'
Hierna wordt een Wees Gegroet gebeden.
Voorbidder: 'Zie de dienstmaagd des heren.'
Antwoord: 'Mij geschiede naar uw woord.'
Wees Gegroet.
Voorbidder: 'En het Woord is vlees geworden.'
Antwoord: 'En het heeft onder ons gewoond.'
Voorbidder: 'Bid voor ons Heilige Moeder van God.'
Antwoord: 'Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.'
Wees Gegroet.
Afsluitend gebed: 'Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de Menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden U: stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.'
Antwoord: 'Amen.'

Omdat het feest van Jezus' geboorte (Kerstmis) sinds 366 op 25 december is geplaatst, moest dit feest natuurlijk negen maanden eerder vallen. In het Engels taalgebied staat deze dag bekend als 'Lady's Day'.

Weerspreuk(en)
'Met Ons Lief Vrouw Boodschap keren
steeds de zwaluwen bij ons were.'

Naar dit feest zijn de zusters Annunciaden genoemd.


© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen