× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 519  Avitus van Vienne

Info afb.

Avitus van Vienne, Frankrijk; bisschop; † 519.

Feest 5 februari.

Hij kwam uit de hogere kringen en moet halverwege de 5e eeuw in Auvergne geboren zijn als zoon van bisschop Hesychius van Vienne († 5e eeuw; feest 16 maart). Zijn oudere broer was de heilige bisschop Apollinaris van Valence († 520; feest 5 oktober).
Avitus volgde rond 480 zijn vader op. Hij geldt als een vrome, geleerde en menslievende bisschop. Hij probeerde met name de rauwe Frankische vorsten van zijn tijd op het goede spoor te houden. Zo bracht hij koning Sigismund tot inkeer, toen deze zijn zoon Sigerik had laten ombrengen.
Gregorius van Tours wijdt aan hem een hoofdstuk in zijn Geschiedenis der Franken:

‘Gundobad kwam tot de ontdekking dat de religieuze zeggingskracht van de ketters niets voorstelde. Hij aanvaardde dat Christus, de Zoon van God, en de Heilige Geest gelijk waren aan de Vader, en hij verzocht de heilige bisschop van Vienne hem in het geheim te zalven met heilige olie. “Als u werkelijk gelooft wat de Heer ons zelf heeft geleerd,” aldus de bisschop, “dan zou u dat juist uit moeten dragen. Christus zei: ‘Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als de mijn erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.’
[Matteus 10, 32-33]

Een dergelijke raad gaf Hij ook aan de heilige en zalige apostelen, van wie Hij zoveel hield, door te zeggen: ‘Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. U zult voor koningen en stadhouders gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis over Mij af te leggen.’
[Matteus 10, 17-18]

Welnu, u bent koning en u hoeft voor niemand bang te zijn: en toch bent u bang voor uw onderdanen en hebt u het lef niet in het openbaar uw geloof te belijden in de Schepper van alle dingen. Hou dus op met die dwaasheid en leg ten overstaan van iedereen getuigenis af van wat je gelooft in je hart. De gezegende Apostel [Paulus] zei: “Het geloof van uw hart brengt de gerechtigheid, en de belijdenis van uw mond het heil.”
[Romeinen 10, 10]

Zo zei ook de profeet: “Ik wil U danken in het midden van de grote vergadering: ik wil U prijzen temidden van vele volken” [Psalm 35,18]. En ook: “Ik wil U loven, Heer, temidden van de volken, zingen voor U tussen de naties” [Psalm 57,09]. U bent bang van uw mensen. Hebt u niet bedacht dat het beter is wanneer het volk uw geloof zou aannemen, dan dat u, de koning nog wel, zich zou buigen voor iedere zucht van hen? U bent de leider van uw volk; uw volk is er niet om over u te heersen. Als u ten oorlog trekt, dan bent u het zelf die aan het hoofd van de troepen optrekt, en zij volgen u waar u maar gaat. Daarom is het beter dat zij de waarheid zouden leren kennen door uw leiding, dan dat zij bij uw dood zouden volharden in hun dwaling. Want ‘God laat niet met zich spotten’ [Galaten 06,17], noch kan Hij houden van iemand die omwille van een aards koningschap weigert Hem te belijden voor het oog van de wereld.”

Gundobad knapte niet bepaald op van deze argumenten, maar tot het eind van zijn leven volhardde hij in zijn halsstarrigheid: hij weigerde in het openbaar te belijden dat de drie personen van de Drie-eenheid gelijk waren.

In deze tijd stond Sint Avitus op het toppunt van zijn welsprekendheid. Sommige ketterijen begonnen langzamerhand normaal te worden in Constantinopel, met name die van Eutyches, en die van Sabellius, die hield dat onze Heer Jezus Christus niets goddelijks had. (zie Eutychianisme)

Op verzoek van koning Gundobad schreef Avitus een aantal strijdschriften tegen deze ketterijen. We bezitten deze bewonderenswaardige brieven die tegelijkertijd de ketterij afkeurden en de Kerk van God ondersteunden. Hij schreef een Prekenboek, zes boeken in verzen Over de schepping van de wereld en andere verwante onderwerpen, en negen boeken met Brieven, waaronder degene die ik al heb genoemd. [Hij besteedde een preek aan de zogenoemde Rogationes, litaniegebeden op de zogeheten Kruisdagen, de drie dagen van gebed en boete, voorafgaand aan het feest van Hemelvaart. Ooit ingesteld door een van zijn voorgangers bisschop Mamertus († 477; feest 11 mei)].


Bronnen
[Geschiedenis der Franken II,34; Dries van den Akker s.j./2008.01.15]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen