× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 960  Reinold van Keulen

Info afb.

Reinold (ook Reinhold of Reinout) van Keulen (ook van Dortmund) osb, Dortmund, Duitsland; abt & martelaar; † ca 960(?).

Feest 7 januari.

Zijn leven berust puur op legende. Wanneer men daaruit probeert enige feiten te achterhalen, komt men tot de volgende reconstructie van zijn leven.

Hij zou van adellijke afkomst zijn. Volgens de legende zelfs uit het geslacht van Karel de Grote. Diezelfde legende rekent hem tot één van de Vier Heemskinderen, van wie er inderdaad één Reinhold heette, maar vermoedelijk heeft de legende hier verschillende dingen met elkaar willen verbinden. Op een goed moment in zijn leven zou hij dan de wapens eraan gegeven hebben om kluizenaar te worden.

Omdat in die jaren juist gebouwd werd aan de domkerk te Keulen, bood hij zich als eenvoudig metselaar aan bij de bisschop onder wiens leiding de bouw stond. Op die manier meende hij zijn steentje te kunnen bijdragen aan de opbouw van Gods kerk op deze wereld. Voor iemand van adel was het verrichten van handwerk inderdaad een daad van grote nederigheid: de adel werkte niet; daar stond zij boven, letterlijk...

Om te zien hoe de legende deze feiten weergeeft en voor de rest van het verhaal laten we hier de letterlijke tekst van de legende volgen.

Legende van de Heilige Reinhold
Sint Reinhold werd uit adellijke ouders geboren. Hij kwam naar Keulen en werd benedictijner monnik in het klooster dat genoemd is naar Sint Pantaleon. Daar diende hij God uit de grond van zijn hart en verrichtte zelfs een behoorlijk aantal wonderen. Op bevel van zijn abt werd onze man metselaar. Hij werkte harder en bracht dus meer tot stand dan de andere steenmetsers. Ze begonnen hem dus een hart vol haat toe te dragen, en ze overlegden onder elkaar hoe ze hem van levend tot dood konden maken. En ze maakten daartoe een onderlinge afspraak. Onze knecht Gods had de gewoonte om regelmatig alle kloosters en kerken in de buurt te bezoeken; daarbij gaf hij altijd een aalmoes aan de armen, die reeds vol verlangen op hem zaten te wachten. Toen het stel booswichten daar lucht van kreeg, waren ze intens tevreden, want dat verschafte hun de mogelijkheid hun wandaad ten uitvoer te brengen. Op één van die dagen kregen ze hem dus op een stille plek te pakken, en sloegen hem met hamers zo hard op zijn hoofd dat zijn hersenen op de grond dropen. Ze trokken hem zijn kleren uit zodat niemand hem zou kunnen herkennen. Om elke verdenking tegen hen uit te sluiten, wierpen ze hem in de diepte van de Rijn. Intussen had zijn abt aan al zijn monniken en medebroeders opdracht gegeven hem te zoeken. Maar tevergeefs.

Enige tijd later gebeurde het dat een vrouw zwaar ziek werd aan haar hoofd wat vele jaren lang bleef voortduren. Er was geen dokter die er raad op wist, en tenslotte begon zij te wensen dat zij maar dood was, en zij bad God dat Hij aan haar leven en pijnen een eind zou maken. Pas na middernacht viel zij tenslotte, doodop, in slaap. In haar slaap had zij een droomgezicht: Er kwam een stralend manspersoon op haar af die haar zei: "Ga naar het water waar Sint Reinhold gedood werd door de steenhouwers; dan zul je je beter voelen." Hij wees haar daarbij een plaats aan even buiten de stad. Wakker geworden herinnerde zij zich haar droom en vertelde erover aan haar vrienden. Die vrienden brachten haar onmiddellijk naar de aangewezen plek in de hoop dat ze daar haar gezondheid terug zou krijgen. Daar aangekomen verscheen het lijk van de heilige aan het oppervlak van het water en inderdaad werd die vrouw op dat moment gezond. Ze stond meteen op van haar bed, begon de anderen te helpen die het lijk aan de kant probeerden te krijgen en droeg het met de anderen mee naar zijn klooster.

Veel later kwamen de gelovigen van Dortmund naar de bisschop van Keulen en vroegen om het lichaam van een heilige. Daarop verzamelde de bisschop al zijn geestelijken rond zich met de vraag: "Welke heilige zullen we deze mensen meegeven?" Terwijl zijn nog wikten en wogen, kwam de reliekschrijn van Sint Reinhold zelf daar naar toe en stelde zich op voor de deur van de kerk. Iedereen begreep daaruit dat hij de aangewezen heilige was om het volk daarginds bescherming te bieden. Nu kwamen alle geestelijken en alle gelovigen bijeen, ze maakten een nog veel mooiere reliekschrijn voor de heilige en brachten hem vervolgens van Keulen naar Dortmund. En het Keulse volk liep nog drie mijlen met die van Dortmund mee onder grote lofprijzingen en andere uitingen van innige vroomheid.

[Fre.1964p:209]

Verering & Cultuur
De overbrenging van zijn relieken naar de Sankt-Reinoldikirche in Dortmund heeft plaats gehad in 1059. Daarnaast zijn er in meerdere Keulse kerken en sinds 1616 zijn er ook in Toledo.
Bij Solingen staat een kapel op de plaats waar volgens het volksgeloof Reinouts in Keulen in de lucht geworpen hamer terechtkwam.

Patronaten
Hij is patroon van de stad Dortmund; bovendien van metselaars, steen- en beeldhouwers en van makelaars en huizenhandelaren; zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen de pest.

Afgebeeld
Op oude Dortmunder munten vind je nog zijn beeltenis. In de Sankt Reinoldikirche staat een enorm houten Reinoldusbeeld. Hij is er afgebeeld als ridder, in wapenrusting en met het zwaard in de hand; een verwijzing naar zijn adellijke afkomst (Vier Heemskinderen?).
Doorgaans wordt hij afgebeeld als monnik met een hamer in de rechterhand.


Bronnen
[111; 122; 123p:209; 127»Renaud; 132; 500; Dries van den Akker s.j./2010.02.21]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen